Nhằm mục đích nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người học, Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) tiến hành khảo sát ý kiến của người học về các dịch vụ phục vụ người học và vị trí công tác tại đơn vị.

Toàn bộ thông tin khảo sát được bảo mật tuyệt đối, dữ liệu thống kê từ khảo sát này được dùng làm cơ sở thực tiễn để Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục nói riêng và Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nói chung hoạch định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người học tại Nhà trường.

Rất mong các bạn sinh viên thường xuyên quan tâm và tham gia đánh giá, góp ý nghiêm túc trên tinh thần đóng góp và xây dựng. Trân trọng./.

** LINK PHIẾU ĐÁNH GIÁ: