Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Giới thiệu

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức phòng CTSV-TTrGD

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức phòng CTSV-TTrGD

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức phòng CTSV-TTrGD năm học 2023-2024

Kế hoạch năm học của phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Kế hoạch năm học của phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 (Kế hoạch số 612/KH-DCT ngày 23/8/2019) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra...

Thành tựu của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Thành tựu của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, với phương châm “Dạy tốt - Học tốt - Phục vụ tốt”, Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục luôn lấy sự hài lòng của người học làm động lực cho sự phấn đấu của mình.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Hiện nay, tổng số công chức, viên chức của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục gồm 20 (trong đó có 05 giảng viên)

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Công...

Lịch sử hình thành phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Lịch sử hình thành phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.