Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN

1. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

3. Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công văn số 65/HĐGSNN về việc thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

5. Công văn thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg - Biễu mẫu đính kèm

Văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

1. Thông báo số 283/TB-DCT về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

2. Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt chức danh GS, PGS năm 2022

3. Quyết định thành lập hội đồng GS cơ sở năm 2022

4. Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong hội đồng GS cơ sở năm 2022

5. Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

6. Lý lịch khoa học của các thành viên hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022

7. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022

8. Thông báo nội dung ứng viên chuẩn bị cho phiên họp thứ 4 của Hội đồng Giáo sư cơ sở

9. Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư cấp cơ sở năm 2022

10. Danh mục tạp chí được HĐGSNN tính điểm công trình năm 2022