Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Liên hệ với chúng tôi

  • (028) 3816 3320

  • dungnv@huit.edu.vn