Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Văn bản - Chính sách mới

Quy định quản lý, sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và hoạt động hỗ trợ người học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định quản lý, sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và hoạt động hỗ trợ người học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản này quy định việc quản lý và sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và các hoạt động hỗ trợ người học của trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường).

Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành giáo dục năm 2023

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành giáo dục năm 2023

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành giáo dục năm 2023

Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023

Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023

Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023

1 2 3 4 5 > >>