Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN

1. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

3. Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2021 của HĐGSNN.

5. Công văn số 32 thông báo bổ sung phụ lục 2, quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

6. Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 (lần 2)

Văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021, kèm theo danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.

2. Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

3. Quyết định thành lập tổ giúp việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.

4.Quyết định thành lập Tổ thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

5. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.

6. Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 của HUFI.

7. Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.

8. Thông báo điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

9. Thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021.

10. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021.

11. Thông báo điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 (lần 3)

12. Thông báo nội dung ứng viên Phó Giáo sư chuẩn bị cho phiên họp thứ 4 của Hội đồng Giáo sư cơ sở

13. Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021

Báo cáo kết quả

1. Thông báo Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022